سرانجام آرزوها

در طول زندگی، آرزوهای کمی هستند که  برآورده می شوند.

و سرانجام آنهایی که برآورده نشده اند، یا مرگ است و یا تبدیل شدن به حسرت.

و اینچنین است که گاه آرزوهای کوچک  جایشان را به حسرت هایی بزرگ می سپارند.

/ 0 نظر / 18 بازدید